The Garlic Knot

GK-Slider-01 GK-Slider-04 GK-Slider-06 GK-Slider-08 GK-Slider-10 GK-Slider-12

Thornton Menu

Garlic Knot Thornton Logo

Hours:
Sun.-Thur. 11am-9pm
Fri. & Sat. 11am-10pm

Garlic Knot Thornton
3995 E 120th Ave
Thornton, CO 80233

P: 303-280-2070

Catering

Store Photos

Garlic Knot Thornton - FacebookGarlic Knot Thornton - TwitterGarlic Knot Thornton - Instagram

 

Thorton Starters

Thorton Pasta

Thorton Pizza

Thorton Specialty Pizza